2017-2018

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Respublikinis konkursas „Pažink Šventąjį raštą. Gyvieji paveikslai“

Lietuvos katechetikos centras ir Lietuvos Biblijos draugija, bendradarbiaudami su Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija jau šeštus metus organizavo ir vykdė respublikinį konkursą – „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai“.

Konkurso tikslas – skatinti mokinius atpažinti ir pažinti bendražmogiškas, krikščioniškas vertybes, analizuojant Šventąjį Raštą. Šiame konkurse mūsų progimnazijos mokiniai dalyvauja kiekvienais metais. Mokinius ruošia direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tikybos mokytoja metodininkė Jadvyga Dapšienė. Džiugu, kad kiekvienais metais mūsų progimnazijos „Gyvųjų paveikslų“ nuotraukos yra atrenkamos į finalą ir nominuojamos. Šiemet mokiniai analizavo  Šventojo Rašto ištraukas pagal pasirinktas vertybes ir sukūrė gyvuosius paveikslus „Laisvės pažadas“ bei „Pasitikiu ir lieku laisvėje“. Švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį vertybės apie laisvę, pasitikėjimą ir likimą laisvėje  yra labai aktualios, apie jas kalbama, analizuojama, aiškinamasi, kas yra tikroji laisvė, ką kalba apie laisvę Šv. Raštas. Šiandien svarbu yra išmokti pasitikint Dievu saugoti laisvę ir likti laisvėje.

Gegužės pabaigoje Vilniuje, Keistuolių teatre, įvyko konkurso lauretų apdovanojimas. Mūsų komanda pelnė nominaciją „Už nuoseklumą ir ištikimybę“. Lauretai buvo apdovanoti asmeninėmis dovanėlėmis, pavaišinti saldumynais. O Keistuolių teatro aktoriai parodė spektaklį „Boleslovas bambeklis“.

„Bendraminčių“ informacija

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Rajono konkurso „Malda už Lietuvą“ laureatai

Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį Telšių dekanato tikybos mokytojų metodinė taryba, bendradarbiaudama su Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu dekanu prel. Juozu Šiuriu, Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros administratoriumi kanauninku Vygintu Gudeliūnu bei Telšių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriumi, suorganizavo 6 – 8 klasių mokinių konkursą „Malda už Lietuvą“.

Konkurso tikslas – paskatinti mokinius įsigilinti į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą prieš 100 metų ir visą dramatišką mūsų tautos istoriją, įžvelgti Viešpaties veikimą, apmąstyti ir išreikšti maldos žodžiais, ko labiausiai reikia Lietuvos dabarčiai ir ateičiai. Vienas iš uždavinių buvo plėtoti mokinių tiriamuosius, analitinius, kūrybinius bei raštingumo gebėjimus ir maldą parašyti ne kompiuteriu, o ranka.

Į paskelbtą konkursą atsiliepė 9 rajono mokyklos, tarp jų ir mūsų „Atžalyno“ progimnazijos mokiniai, vadovaujami tikybos mokytojos metodininkės Jadvygos Dapšienės. Konkurso I etapas vyko mokyklose. Ištrinkti geriausi  mokinių darbai pristatyti rajono vertinimo komisijai. II etape vertinimo komisija išrinko darbus, vadovaudamasi šiais kriterijais: temos atitikimu, idėjos išvystymu ir pagrindimu, asmeninio santykio su tema atskleidimu, darbo originalumu, kūrybiškumu, meniškumu bei rašysenos aiškumu ir tvarkingumu. Iš mūsų progimnazijos mokinių laureatais tapo Ema Ežerskytė (7a kl.), Irmina Jarašiūnaitė (7a kl.), Eglė Jasevičiūė (7a kl.), Ugnė Batakytė (7a kl.), Donata Jarašiūnaitė (6b kl.). Telšių švietimo centras įsteigė specialų prizą už lietuvių tautos istorijos įprasminimą maldoje. Malonu, kad šis prizas atiteko mūsų progimnazijos mokinei Emai Ežerskytei. Visų konkurse dalyvavusių mokyklų laureatams padovanota edukacinė išvyka „Atgaivinti tautos atmintį Trakų Dievo Motinos glėby“ į Trakus. Laureatai Trakuose dalyvavo prelato Juozo Šiurio ir kanauninko Vyginto Gudeliūno aukojamose šv. Mišiose, kurios buvo tiesiogiai transliuojamos per Marijos radiją. Po šv. Mišių Trakų bazilikoje mokiniai ir jų mokytojos apdovanoti padėkos raštais ir pavaišinti Trakų kibinais. Be to, mokiniams buvo padovanota ekskursija į Trakų pilį, kur gidas supažindino su istorine pilies praeitimi.

Gegužės 15 d. Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje buvo parengta programa „Maldų už Lietuvą“ skaitymas ir giesmių giedojimas“, kurią taip pat tiesiogiai transliavo Marijos radijas. Tądien Telšių V. Borisevičiaus, Žemaitės gimnazijų, „Atžalyno“ ir „Kranto“ progimnazijų mokinių laureatų maldas skaitė Žemaitės gimnazijos, Kranto progimnazijos auklėtiniai ir mūsų „Atžalyno“ 7a klasės mokinė Ema Ežerskytė ir 8b klasės mokinys Nerijus Gustys. Prelato Juozo Šiurio iniciatyva padarytas tentas su mokinių laureatų maldomis, kurios šiuo metu jau eksponuojamos Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje. Vaikų sukurtas maldas gali skaityti visi tikintieji.

Kūrybiškas ir prasmingas šis konkursas, nes skatina mokinius apmąstyti Lietuvos istoriją, išskirti svarbiausius veiksnius, padėjusius lietuviams išlikti kaip tautai, laisvai valstybei, bei skatina ieškoti Dievo veikimo ženklų mūsų tautos istorijoje.

Nuoširdžiai esame dėkingi už šiltą bendradarbiavimą, pagalbą organizuojant rajono konkursą „Malda už Lietuvą“ Švietimo ir sporto skyriaus vedėjai Danutei Mažeikienei, vyr. specialistei Indrai Mileškienei, prelatui Juozui Šiuriui, kanauninkui Vygintui Gudeliūnui.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tikybos mokytoja metodininkė Jadvyga Dapšienė

 

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Mokinių „Mainų savaitė“ „Atžalyne“

„Mainų savaitė“ – tai jau kelerius metus Lietuvos moksleivių sąjungos Telšių rajono mokinių parlamento organizuojamas renginys, kurio metu Telšių rajono mokyklų atstovai visą savaitę mokosi kitoje ugdymo įstaigoje.

Šios savaitės tikslas – skatinti mokyklų tarpusavio bendradarbiavimą, visuomeniškumą. Įgytą naują patirtį bei idėjas kitose mokyklose stengiamasi pritaikyti savo mokymo įstaigoje.

Mūsų progimnazja tradiciškai kiekvienais metais dalyvauja šioje akcijoje. Šiemet į mūsų progimnaziją atvyko mokiniai iš „Kranto" progimnazijos, o savo progimnazijos atstoves išlydėjome į „Germanto" progimnaziją. Svečius pasitikome pirmąją dieną, nuo pat ankstaus ryto supažindindami juos su būsimais klasės draugais ir mokytojais. Antrąją dieną svečiai buvo supažindinti su progimnazijos administracija. Mokinių taryba surengė mini užbaigimo renginį, kurio metu buvo aptarta ši savaitė, taip pat vyko viktorina, kurios metu svečiai turėjo papasakoti, ką apie mus sužinojo vos per kelias dienas.

Pasak mokinių, dalyvavusių „Mainų savaitės“ programoje, renginys buvo įdomus, skatinantis aktyvumą, jo metu įgyjama naujų žinių  apie kitas mokyklas, jų istoriją, tradicijas, savivaldą.

Visa progimnazija stengėsi, kad atvykę svečiai jaustųsi jaukiai ir maloniai!

Mokinių tarybos pirmininkas Nerijus Gustys

 

 

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Ugdymo karjerai diena pradinėse klasėse

Pradinėse klasėse įgyvendinama Ugdymo karjerai programa, kuri yra integruota į mokomuosius dalykus, klasės valandėles bei kultūrinę pažintinę veiklą. Vykdant Ugdymo karjerai programą per kultūrinę pažintinę veiklą buvo organizuota diena be pamokų.

Šios dienos tikslas plėsti mokinių žinias apie įvairias profesijas bei ugdyti asmenines, pažinimo ir bendravimo kompetencijas. Tądien mokiniai lankėsi tėvelių darbovietėse ir susipažino su jų darbo specifika. 1a klasės mokiniai vyko į Žemaitijos kaimo muziejų, 1b klasė – į Telšių priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą; 2a klasė susipažino su Telšių profesinio rengimo centru, 2b klasės mokiniai lankėsi siuvykloje „Sidonas“; 3a klasė vyko į grožio saloną „Prestižo namai“, o 3b – į knygyną „Pegasas“. Ketvirtų klasių mokiniai plėtojo bendrąsias kompetencijas Telšių viešosios bibliotekos Vaikų skyriuje. Mokiniai ne tik susipažino su įvairiomis profesijomis, bet ir smagiai bendravo tėvelių darbovietėse.

„Bendraminčių“ informacija

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Europos diena Telšiuose

Europos diena – tai renginys, skirtas paminėti ir įprasminti Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą. Šiais metais rajone vyko konkursas, kurio užduotys buvo surasti tris objektus, saugomus ES paveldo, surinkti informaciją apie juos, paruošti reklaminį filmuką ir jį pristatyti. Šiame konkurse dalyvavo ir mūsų progimnazijos aštuntokai.

Mūsų progimnazijos komandai atiteko užduotis surasti du žydų namus ir buvusį kalėjimą, į kurį buvo atvežti kaliniai. Tad turėjome nemažai paplušėti, kol viską atlikome.

Šis konkursas buvo labai įdomus, nes daugiau sužinojome apie savo miestą, apie jo istoriją. Kelių praeivių paklausėme, ar žino ką nors apie žydų namus, bet daugelis žmonių nieko nežinojo. Taigi nuėjome į patį žydų namą, kuris yra labai senas. Įėjus atrodė, lyg būtume grįžę į senovę, kai dar ten gyveno žydai. Kelių šio namo gyventojų klausėme, ar jie ką nors žino apie savo namo istoriją. Viena namo gyventoja mums pasakė kelis istorinius faktus apie šį namą. Nufilmavę tai, kas buvo reikalinga, ėjome kurti filmuką ir jį paskelbti internete, kad konkurso rengėjai galėtų jį pamatyti ir įvertinti.

Vakare po Šv. Mišių Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnytėlėje buvo apdovanoti konkurso nugalėtojai. Mūsų progimnazijos komanda gavo Padėkos raštą. Po apdovanojimų ceremonijos visi ėjome valgyti torto, kurį padovanojo Telšių meras Petras Kuizinas.

Malonių emocijų patyrė 1a klasės mokiniai ir mokytoja Regina Stulpinienė. Jie tądien dalyvavo akcijoje „Pasveikink kaimyną“. Savo pačių darytas gėles mielai dovanojo parduotuvėje „Čia“ ir „Alkos“ muziejuje.

Tą pačią dieną progimnazijoje vyko Europos bandomasis egzaminas, kuriame dalyvavo 50 mokinių. Geriausiai sekėsi Ugnei Zybartaitei (8b kl.), Kornelijai Gargasaitei, (8b kl.), Tadui Servai, (8a kl.), Justui Javarauskui, (8b kl.).

Ugnė Zybartaitė, 8b klasės mokinė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Pradinių klasių mokinių varžybų „Šviesoforas“ III etapas

Šių metų gegužės 8 d. Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijoje vyko pradinių klasių mokinių varžybų III etapas. Šiame etape dalyvavo 16 komandų iš Žemaitijos regiono, tarp jų ir mūsų progimnazijos komanda, vadovaujama mokytojos S. Norkuvienės. 

Komandoms atlikus užduotis ir suvedus rezultatus mūsų progimnazijos komanda liko ketvirta. Visi dalyviai apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

„Bendraminčių“ informacija

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

„Naktis mokykloje 2k18 – bendravimo maratonas“

Džiugi naujiena pasklido progimnazijoje – mūsų progimnazijos šaulių būrelis, vadovaujamas mokytojos Astos Daukantienės, ir mokinių taryba organizuoja renginį „Naktis mokykloje 2k18 – bendravimo maratonas“. Tai buvo labai įsimintinas renginys.

„Naktį mokykloje 2k18 – bendravimo maratoną“ pradėjome registracija. Klasėms buvo paskirti šaulių būrelio nariai-pagalbininkai, kurie nuvedė mokinius į poilsio zonas, padėjo jiems įsikurti ir išsirinkti lyderį, supažindino su numatoma veikla ir įteikė programas.

„Naktis“ prasidėjo 19 valandą. Visi susirinkome aktų salėję. Renginiui startą davė progimnazijos direktoriaus linkėjimas turiningo vakaro, energinga mankšta, kurią vedė Karolina ir Beatričė. Priminėme nakties taisykles ir programą. Na ir sušukome: „SKELBIAME PRADŽIĄ!“

Vakaras buvo kupinas įvairiausių užduočių, įdomios veiklos. Iš technologijų kabineto po visą progimnaziją sklido  kepamų picų, tortilijų kvapai. Choreografijos klasėje mokėmės šokti lietuvių liaudies šokį. Sudėtinga ir smagu buvo ieškoti lobio: turėjome panaudoti geografijos žinias, įjungti vaizduotę ir suvaidinti užduotis. Fizikos laboratorijoje atlikome įspūdingus bandymus. Sporto salėje žaidėme judriuosius žaidimus, futbolą. Kūrėme Lietuvos valstybės 100-mečio metraštį „METŲ ŽENKLAI“, į kurį sudėjome medžiagą apie mūsų šalies reikšmingiausius įvykius, prasmingus darbus, gražiausius žodžius Lietuvai.

Išvardintos veiklos buvo privalomos, bet jau 00.00 valandą galėjome rinktis ką veikti: eiti į diskoteką, žiūrėti filmą, eiti ilsėtis ar pažaisti stalo žaidimus. Sukūrėme havajietišką atmosferą veikiančioje kavinukėje. Labai greitai buvo suvalgytas didžiulis puodas kepintos duonos, kurią mums padovanojo direktorius.

Intensyvi įvairi veikla mus labai nuvargino, bet vis vien nesinorėjo miego. Ilgai dar girdėjosi krizenimas ir tylios šnekos, kurias kartais pertraukdavo kažkieno garsus knarkimas. Ryte smagiai pasimankštinome, pažiūrėjome sustabdytas renginio akimirkas, direktorius įteikė organizatoriams ir mokytojams padėkos raštus ir paskelbė „Nakties“ uždarymą.

Manau, kad organizatoriai: šaulių būrelis ir mokinių savivaldos nariai - tikri šaunuoliai. Visiems stengėsi sukurti jaukią atmosferą. Šio renginio metu pasisėmėme žinių, drąsos, geriau susipažinome su bendraamžiais, susiradome naujų draugų, sulaukėme labai daug šypsenų, kurios glostė mūsų širdis.

Visi dalyviai ir renginio organizatoriai sakome AČIŪ už ištvermę ir kartu praleistą laiką klasių vadovėms Laimai Baltrukonienei, Vytautai Nekrašienei, Jūratei Šliažienei, Marytei Beinorienei, Birutei Raibužienei bei mokytojoms Loretai Jankauskienei, Sonatai Kazokevičienei, Dinarai Dacienei, Jadvygai Martinkienei, Ligitai Kaziukonei. Ačiū tariame ir direktoriui bei pavaduotojai Jadvygai Dapšienei, kurie pritarė šio įsimintino renginio idėjai. Visų „Nakties“ dalyvių vardu labiausiai noriu padėkoti šio puikaus renginio organizatorei  mokytojai Astai Daukantienei.

Labai norėtume, kad mus, aštuntokus, kitais metais pakviestumėte ir priimtumėte į renginį „Naktis mokykloje 2k19“.

Šaulių būrelio narė 8b kl. mokinė Karolina Noreikaitė 

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Mokinių ir tėvelių žiniai!

Informuoju, kad mokyklinės uniformos matavimai vyks 2018 m. gegužės 11 d. nuo 16 val. šokio klasėje (prie aktų salės).

Kviečiu atvykti mokinius, kurie pageidauja įsigyti naują mokyklinę uniformą. Matavimas vyks tik vieną kartą, todėl vėliau norintiems įsigyti mokyklinę uniformą teks  ją užsisakyti internetu.

Direktorius

 

Įrašai

Puslapis 2 iš 11

Lankytojų skaitiklis