• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Bendruomenės diena Katedroje

Kiekvienais metais Šv. Antano Paduviečio katedroje organizuojama graži ir prasminga mokytojų, mokinių, tėvelų bei senelių bendrystė. Šių metų spalio 26 dieną Šv. Mišias už „Atžalyno“ progimnaziją aukojo Katedros administratorius, kun. dr. Darius Trijonis. Smagu, kad kunigas Darius noriai bendradarbiauja su mūsų progimnazija, šiltai prisimena akimirkas, praleistas mokykloje, kurioje mokėsi 10 metų.

Bendrystę ir susitelkimą stiprina aktyvus visos bendruomenės dalyvavimas šv. Mišiose. Skaitinį iš Šventojo Rašto skaitė progimnazijos direktorius Vytautas Vaitkus. Visuotinę maldą kalbėjo mokytojai ir mokiniai. Nuoširdu tai, kad mokiniai visuotinei maldai patys kūrė savo prašymus. Joje buvo meldžiama globoti mokytojus, kad jie visuomet išliktų kantrūs ir turėtų stiprybės pasiaukojamai ugdyti jaunąją kartą. Mokiniai meldė sau malonių prašydami, kad nors truputį meile ir kilnumu būtų panašūs į Viešpatį Dievą. Prašė Šventosios Dvasios palaikymo ruošiantis Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui. Mokiniai nepamiršo ir savo tėvelių prašydami jiems Dangiškųjų malonių. Buvo prašoma Dievo garbės šviesos mirusiems mokytojams, mokiniams bei jų tėveliams. Atnašavimo aukos – žmogaus darbo ir triūso vaisiai – prie altoriaus buvo nešami procesijoje ir įteikti kunigui. Besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui aštuntų klasių mokiniai nešė savo sukurtą padėką – rožančių, padarytą iš kaštonų, ir kitas aukos dovanas. Aukas nešė ir besiruošiantys Pirmajai Komunijai mokiniai bei močiutė su dviem anūkėliais.

Šv. Mišiose giesmes giedojo mokinių choras, vadovaujamas muzikos mokytojo Gintaro Vaitkaičio. O po Šv. Mišių programėlę dovanojo bažnytinės muzikos ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos Laimos Petrulaitienės.

Nuoširdžiai dėkojame už šiltą bendrystę kunigui Dariui ir visai bendruomenei.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė

 

Lankytojų skaitiklis