Projektas „Pradinio ugdymo tobulinimas“

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Projektas Pradinio ugdymo tobulinimas“

Projekto kodas VP1–2.2-ŠMM-02-V-02–003

Ugdymo plėtotės centro vykdomas projektas PRADINIO UGDYMO TOBULINIMAS finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1–2.2-ŠMM-02-V priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“.

Projektas – sudėtinė Mokyklų tobulinimo programos (MTP plius) dalis ir yra įgyvendinamas pagal dvišalę finansavimo ir administravimo sutartį, pasirašytą 2011 m. spalio 10 d. Europos socialinio fondo agentūros ir Ugdymo plėtotės centro. Projekto įgyvendinimo trukmė – treji metai.

Projekte dalyvauja mokyklos komanda:

Irena Bugelienė, pradinių klasių mokytoja,

Irma Klaišytė, pradinių klasių mokytoja,

Eugenija Kavaliauskienė, pradinių klasių mokytoja,

Diana Riškienė, pradinių klasių mokytoja,

Jūratė Šiaudkulienė, logopedė,

Jadvyga Dapšienė, direktoriaus pavaduotoja,

Dalia Jonavičienė, Švietimo sk. vyr. specialistė.

Projekto tikslas – sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.

Projekto uždaviniai:

 • Įvertinti praktinių ir problemų sprendimo gebėjimų bei kūrybiškumo ugdymo pradinėse klasėse situaciją, galimybes ir numatyti tobulinimo kryptis.
 • Tobulinti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojų edukacines, vadybines kompetencijas.
 • Rengti metodines ir mokymo(si) priemones praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymui.

Projekto veiklos:

 • Projekto dalyvių kvalifikacijos tobulinimas.
 • Mokyklų komandos drauge su kompetentingais projekto kuratoriais padės savo mokykloms tapti besimokančiomis organizacijomis, bendradarbiaus su kitomis projekto mokyklomis sprendžiant konkrečias su mokinių kūrybiškumo, praktinių ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymu susijusias problemas.
 • Aktyviausiems projekto dalyviams bus sudarytos galimybės vykti su edukaciniu pažintiniu vizitu į Europos šalių švietimo institucijas, susipažinti su gerąja ugdymo praktika autentiškoje aplinkoje, kurti tarptautinio bendradarbiavimo tradicijas.
 • Įgyvendinant projektą bus parengtas metodinis leidinys – vadovas su gerosios praktikos ugdant mokinių kūrybiškumą, praktinius ir problemų sprendimo gebėjimus pavyzdžiais; bus atrinkti, išversti į lietuvių kalbą ir išleisti du šiuolaikiški, projekto tikslą atitinkantys užsienio leidiniai; parengtos 20-ies skirtingų IKT įrankių valdymo instrukcijos ir jų taikymo ugdymui rekomendacijos bei pavyzdžiai; sukurta viena skaitmeninė mokymo(si) priemonė.
 • Visi projekto metu sukurti resursai bus talpinami projekto internetiniame puslapyje ir virtualioje mokymosi aplinkoje, vyks pedagogų mokymasis ir bendradarbiavimas, sudaryta galimybė diskutuoti įvairiais ugdymo klausimais, dalytis metodine medžiaga, spręsti aktualias ugdymo problemas.

Bus vykdomas mokslinis švietimo būklės tyrimas, kurio metu bus surinkta ir apibendrinta informacija apie pradinių klasių mokinių praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymo situaciją, poreikius ir galimybes Lietuvoje bei užsienio šalyse, organizuota 10 viešųjų konsultacijų įvairiuose Lietuvos regionuose su švietimo bendruomene: tai suteiks galimybę švietimo bendruomenės nariams išsakyti savo nuomonę apie praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymą, galimybes, kryptis, sudarys sąlygas projekto idėjų sklaidai.

Paskutinį kartą atnaujinta Sekmadienis, 2012 Vasaris 26 21:46

 

Lankytojų skaitiklis