Psichologas

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Progimnazijos psichologė Rasa Mickuvienė

El. paštas


Konsultacijų laikas:

Pirmadienis         8.30 – 12.00

Antradienis         8.30 – 14.00

Trečiadienis        8.30 – 14.00

Ketvirtadienis     8.30 - 14.00

Psichologinės pagalbos tikslas – teikti psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenei – mokiniams, jų tėvams (globėjams) bei mokytojams, padedant jiems spręsti iškylančias emocines, bendravimo bei mokymosi problemas.

Progimnazijos psichologas:

 • bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus; dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
 • dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis, stebi mokinių veiklą ir elgesį pamokų metu;
 • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.

Psichologinė pagalba progimnazijoje teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • siunčiamas mokytojų, socialinio pedagogo, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Kaip realiai atrodo konsultacijų eiga?

Pirmo susitikimo metu susitariama dėl laiko. Esant galimybei, trumpai pasikalbama apie tai, kokio pobūdžio problema.

Susitinkama sutartu laiku, tuomet vyksta konsultacija. Sutariama dėl kitų konsultacijų laiko (jei tai reikalinga).

Konfidencialumas: Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

TAI SVARBU

Mokyklos psichologas – ne gydytojas, jis nediagnozuoja ir negydo ligų.

Psichologas padeda spręsti sunkumus, bet nepadaro to už jus.

Psichologinė pagalba yra savanoriška, patys nuspręsite, ar ją priimti.

 

 

Lankytojų skaitiklis