Projektas „Mokymas/is gyvenimui“

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

projektas

Projektas „Savivaldas mokymosi organizavimo modelio (SMOM), kaip netradicinės ugdymo(si) formos, taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą ugdymą, įgyvendinimas Šiaurės ir Vakarų Lietuvos regiono mokyklose“.

Nuo 2010 m. lapkričio 25 d. Šiaulių universiteto Edukologijos fakultetas pradėjo įgyvendinti Europos  socialinio fondo finansuojamą projektą „Savivaldas mokymosi organizavimo modelio (SMOM), kaip netradicinės ugdymo(si) formos, taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą ugdymą, įgyvendinimas Šiaurės ir Vakarų Lietuvos regiono mokyklose“ pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.

Mūsų ugdymo institucija yra šio projekto partnerė.

Šio projekto misija -  mokinių mokymosi mokytis, kaip bazinės mokymuisi visą gyvenimą ir mokymosi gyvenimui, kompetencijų plėtotė.

Šio projekto vizija - išugdyti savivaldžiai besimokančias, inovatyvius sprendimus priimančias asmenybes, įgijusias patyčių prevencijos ir nediskriminacijos kompetencijų.

Šiame projekte persipina įvairių inovacijų diegimas (mokymo/si (ugdymo/si) metodų, mokymo/si organizavimo ir sisteminės inovacijos bei inovacijos prioritetinėse Lietuvos švietimo srityse).

Projekto metu bus realizuojamas modelis „Mokymas/is gyvenimui“, kurio pagrindu bus parengtos mokymo/si programos, vadovai, vyks mokymai, kurie nukreipti į mokinių mokymosi mokytis kompetencijų plėtotę (per savivaldų mokymąsi išryškinant individualumą kaip kitoniškumą ir privalumą, kuris yra kaip prevencija patyčioms ir nediskriminacijai). Veiklos orientuotos į:

- mokinių mokymosi mokytis kompetencijų (per inovatyvių žinių kūrimą, o ne informacijos atkartojimą) ir patyčių prevencijos ir nediskriminacijos kompetencijų ugdymą.

Laukimas rezultatas. Mokiniai lygiagrečiai mokymosi mokytis kompetencijų įgis ir patyčių prevencijos bei nediskriminavimo kompetenciją, kuri formuos prevencijai ir nediskriminavimui būtinas geranoriško bendravimo / bendradarbiavimo ir tolerancijos nuostatas, skatins gerbti ir toleruoti skirtingą mokymosi patirtį, jausti solidarumą su bendramoksliais, gerbti jų reikmes ir įsipareigojimus, sąžiningai, garbingai ir atsakingai veikti siekiant tikslo ir numatant savo elgesio pasekmes, mokytis išklausyti kitą, gerbti jo nuomonę, apginti savo požiūrį nežeidžiant kitų ir savo pačių orumo, nesityčiojant bei netaikant kitų diskriminacinių elgesio modelių; SMOM akivaizdžiai deklaruojama „kitokio“ tolerancija per „kitokį“ mokymąsi. 

- mokytojų ir visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų ugdymąsi ir tobulinimąsi savivaldaus mokymosi proceso organizavimo (valdymo), realizuojant esmines mokymosi gyvenimui nuostatas ir taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą ugdymą, kaip netradicinio ugdymo(si) formą.

Laukiamas rezultatas. Įdiegtas inovatyvus modelis „Mokymas/is gyvenimui“ įgalins lanksčiau organizuoti ugdymo procesą, užtikrinti programų lankstumą, įvairiapusiškumą, galimybių didinimą besimokantiesiems bei proceso organizatoriams ugdyti savivaldžiai besimokančių mokinių esmines kompetencijas, atvirumą kaitai ir naujovėms, motyvaciją mokytis.

Be to, mokytojai mokės valdyti mokymosi procesą taip, kad, eliminuojant mokymosi diskriminaciją ugdymo procese, padidintų mokinių pasirinkimo galimybes, jas derinant prie individualių poreikių ir galimybių. Tokiu būdu būtų prisidedama ir prie specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų socialinės atskirties mažinimo, gabių vaikų ugdymo kokybės gerinimo bei mokyklinės diskriminacijos mažinimo. Esminė išankstinė SMOM nuostata, pripažįstanti kiekvieno vaiko individualumą (mokymosi stilius, mokymosi organizavimas, nuostatos, gebėjimai), a priori yra eliminuojanti stigmatizavimo, etiketizavimo, o tuo pačiu diskriminavimo bei patyčioms patogios aplinkos kūrimosi galimybes, nuostata.

- tėvų (globėjų, rūpintojų) kaip ugdytojų ir kaip socialinių partnerių, kompetencijų savivaldaus mokymosi, taikant į inovatyvius sprendimus orientuoto ugdymo, srityje plėtotę, partnerystės mokymesi gyvenimui ir įgalinant juos aktyviai ir efektyviai dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese. Taip pat turės galimybes plėtoti savivaldaus mokymosi, kaip patyčių prevencijos ir nediskriminavimo priemonės, suvokimo kompetencijas.

Laukimas rezultatas. Tėvai iš pasyvių mokymosi proceso stebėtojų tampa visaverčiais vaikų ugdymo(si) proceso partneriais, galimais informacijos šaltiniais, pagalbininkais ir paramos, ypač psichologinės emocinės, teikėjais. Jie geriau suvokia savo vaiko mokymosi ypatumus ir mokymosi proceso individualumus, kokybiškiau gali padėti vaikams organizuoti savo mokymąsi, atlikti įgalintojų, skatintojų, fasilitatorių ir kt. funkcijas, atsispirti pagundai už vaiką atlikti dalį jo mokymosi funkcijų. Tėvai (globėjai) ne tik suvoks savo vaidmenį vaikų savivaldžiam mokymuisi, bet ir įgis patyčių prevencijos ir nediskriminavimo kompetencijas, orientuotas į vaikų mokymo(si) procesus, t.y. mokės pažinti vaiką kaip besimokantįjį ir jo kaip besimokančiojo unikalumą, tikėti jo mokymosi sėkme, skatinti jo atsakomybę už savo mokymosi veiklą, procesą ir rezultatus bei pripažinti vaiko mokymosi mokytis kompetenciją, jos ugdymo(si) individualumą; tėvai (globėjai, rūpintojai) suvoks, kad kiekvieno besimokančiojo mokymosi stilius, naudojamos mokymosi strategijos, mokymosi tempas gali būti skirtingi, individualiai apspręsti, tačiau bet kuriuo atveju galimi ir skatintini ugdymo(si) procese.

- jaunimo organizacijų atstovų kaip socialinių partnerių, kompetencijas savivaldaus mokymosi, taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą ugdymą, srityje plėtotę ir įgalinimą juos aktyviai ir efektyviai dalyvauti vaikų ugdymo(si) ir kituose socialiniuose edukaciniuose procesuose (pvz. patyčių prevencijos ir nediskriminavimo srityje).

Laukiamas rezultatas. Išsiugdys patyčių prevencijos ir nediskriminavimo kompetencijas savivaldaus mokymosi kontekste, kurios jiems bus naudingos plėtojant jaunimo politiką už mokyklos ribų, t.y. skatinant toleruoti „kitoniškumą“ neformalaus mokymosi procese.

Daugiau informacijos

Projekto vadovė Irena Ptašinskienė

(8~41) 595716

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Šiaulių universitetas

Edukologijos fakultetas

P. Višinskio g. 25

Paskutinį kartą atnaujinta Pirmadienis, 2011 kovas 07 20:53

 

Lankytojų skaitiklis