• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

POTVARKIS

DĖL KONKURSO TELŠIŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI DATOS NUSTATYMO IR KOMISIJOS SUDARYMO

2020 m. lapkričio 18 d. Nr. M1-154

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5, 51,15, 19 ir 26 punktais, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-06-04 raštą Nr. SR-2647 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo į viešo konkurso vadovo pareigoms eiti komisiją teikimo“, Telšių „Atžalyno“ progimnazijos 2020-09-21 raštą Nr. S-95 „Dėl kandidatų į komisijos narius“, 2020-09-21 raštą Nr. S-96 „Dėl socialinių partnerių“, 2020-09-22 raštą Nr. S-97 „Dėl kandidatų į komisijos narius“, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos 2020-11-09 raštą Nr. LMVA-49 „Dėl LMVA kandidato į švietimo įstaigos vadovo konkurso komisijos narius“:

1. N u s t a t a u Telšių „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti konkurso datą – 2020 m. gruodžio 3 d., 9.00 val. (nuotoliniu būdu).

2. S u d a r a u Telšių „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti konkurso komisiją (toliau – Komisija):

Lina Leinartienė – Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, Komisijos pirmininkė, konkurso organizatoriaus atstovė;

Žydrūnas Želnys – Telšių Žemaitės gimnazijos direktorius, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos atstovas;

Regina Pocienė – Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji  specialistė, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė;

Inga Sukauskienė – Telšių „Atžalyno“ progimnazijos tėvų atstovė;

Virginija Svotienė – Telšių „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pedagogų atstovė;

Donata Kimbarienė – Telšių „Atžalyno“ progimnazijos mokinių atstovė;

Rosita Petkuvienė – Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė, socialinių partnerių atstovas.

3. S k i r i u Jurgitą Jaruckienę, Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriaus vyriausiąją specialistę, Komisijos sekretore.

Savivaldybės meras     Kęstutis Gusarovas

 

Lankytojų skaitiklis