• PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Dalykinė trumpoji stažuotė Druskininkų „Ryto” gimnazijoje

Trumposios stažuotės Lietuvoje vykdomos pagal Ugdymo plėtotės centro vykdomą projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas”. Stažuotės Lietuvoje tikslas – suteikti galimybę patyrusiems mokytojams dalintis praktine darbo patirtimi su kitų mokyklų mokytojais.

Stažuotojai buvo atrenkami iš visos Lietuvos mokyklų pagal pateiktas programas. Trumposios stažuotės trukmė – 5 dienos. Telšių „Atžalyno” progimnazija dalyvauja šiame projekte pagal 2 programas. Programą „Krikščioniškų vertybių ugdymas integruojant tikybą, muziką ir šokį” parengė mokytojos metodininkės Jadvyga Dapšienė, Laima Petrulaitienė, Dinara Dacienė, o programą “Integruotas ugdymas pradinėse klasėse” parengė mokytojos metodininkės Irma Klaišytė ir Irena Bugelienė. Šios mokytojos ne tik vyks stažuotis į kitas mokyklas, bet ir savo progimnazijoje priims stažuotojus iš kitų Lietuvos mokyklų.

Spalio 15 – 19 d. į stažuotę Druskininkų „Ryto” gimnazijoje, vyko mokytojos metodininkės Jadvyga Dapšienė, Laima Petrulaitienė, Dinara Dacienė.

Stažuotės metu stebėjome tikybos, muzikos ir šokio pamokas. Po stebėtų pamokų vyko aptarimai, kuriuose diskutavome apie šiuolaikinės pamokos struktūrą, aptarėme pamokų planavimą ir organizavimą. Aiškinomės, kaip kryptingai taikyti į mokinių mokymą(si) nukreiptus aktyviuosius integruotus metodus, vertinimo kriterijus, padedančius skatinti mokymosi motyvaciją, dialogą tarp mokinių ir mokytojų, kiek tai turi įtakos tolesniam mokymuisi. Dalijomės patirtimi, kaip sukurti tinkamą ugdymosi aplinką, siekiant plėtoti mokinių kūrybiškumą, teigiamo mokinių požiūrio į save formavimą, bendradarbiavimą, padedantį plėtoti ne tik dalykinę, bet ir bendrąsias kompetencijas. Pasidalijome patirtimi apie IKT ir kitų aktyviųjų metodų naudojimą pamokose, kita metodine medžiaga. Susitikime su gimnazijos administracija pristatėme vieni kitiems  savo miestą, ugdymo įstaigą, popamokinę veiklą. Susipažinome su gimnazijos išorinėmis ir vidinėmis erdvėmis, dalykų kabinetais. Buvo suorganizuotas abipusiai naudingas susitikimas su mokytojais.

Tai buvo puiki galimybė pasidalinti savo darbo praktine patirtimi ir perimti iš kolegų gerąją patirtį, kurią stengsimės pritaikyti planuojant ir organizuojant ugdymo procesą. Dalyvavimas stažuotėje sudarė galimybę susipažinti su Druskininkų „Ryto” gimnazijos tikybos ir kitų dalykų specialistais ir užmegzti bendradarbiavimo ryšius, patobulinti profesines, informacijos valdymo, komunikavimo ir kitas bendrąsias kompetencijas. Manome, kad abipusė gerosios patirties sklaida padės sėkmingai taikyti naujoves ugdymo procese.  

Džiugina naujos patirtys, naudingos veiklos, šiltas ir nuoširdus „Ryto“ gimnazijos bendruomenės kolektyvas, kuris noriai dalijosi patirtimi. Manau, kad stažuotės yra reikšmingos abipusiai, keliančios naujus iššūkius, skatinančios motyvaciją dirbti šiuolaikiškai.

 

Tikybos mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė

 

Lankytojų skaitiklis